تست کدها

عملکرد شورای شهر گنبد را در بخش های مختلف چگونه ارزیابی می کنید؟